Карта на сайта
  Специалисти
  Бакалавърски програми
  Магистърски програми
Бакалаври или магистри в същото професионално направление
Бакалаври или магистри в друго професионално направление
Професионални бакалаври в същото професионално направление


Счетоводство и контрол (ИИ на БАН)

Програмата се провежда съвместно с Икономическия институт на БАН – София

Изтеглете учебния план:

Специалност: "Счетоводство и контрол"

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 5 семестъра

Ръководител: Проф. д-р Мария Павлова
Катедра "Финанси и счетоводство", IV корпус, каб. 202,
тел. (062) 615060

Семестриална такса - 715 лв.

Анотация:

Програмата е насочена към кандидати с висше образование в други професионални направления, които имат интереси в областта на счетоводството. Студентите получават фундаментални познания по икономика и специализирани знания в областта на счетоводството на предприятието, банковото и бюджетното счетоводство, счетоводния анализ и националните и международни счетоводни стандарти. Завършилите придобиват необходимата квалификация, съгласно Закона за счетоводството, за съставители на годишни финансови отчети. Програмата също е съобразена с изискванията на Закона за независимия финансов одит към кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители.

Начало /Български  Home /English