Карта на сайта
  Специалисти
  Бакалавърски програми
  Магистърски програми
Бакалаври или магистри в същото професионално направление
Бакалаври или магистри в друго професионално направление
Професионални бакалаври в същото професионално направление


Счетоводство и контрол (ИИИ на БАН)

 

Програмата се провежда съвместно с Института за икономически изследвания на БАН - София.

 

Дисциплини от учебен план:

Квалификационна характеристика:

 

Специалност: "Счетоводство и контрол"

 

За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Направление: Икономика

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност: 4 семестъра

Ръководител: проф. дн Мария Павлова
Катедра "Финанси и счетоводство", IV корпус, каб. 209, тел. (062) 615063

Семестриална такса - 715 лв.

Анотация:

Програмата е насочена към кандидати с висше образование в други професионални направления, които имат интереси в областта на счетоводството. Студентите получават фундаментални познания по икономика и специализирани знания в областта на счетоводството на предприятието, банковото и бюджетното счетоводство, счетоводния анализ и националните и международни счетоводни стандарти. Завършилите придобиват необходимата квалификация, съгласно Закона за счетоводството, за съставители на годишни финансови отчети. Програмата също е съобразена с изискванията на Закона за независимия финансов одит към кандидатите за 92 дипломирани експерт-счетоводители. Цялостното обучение е организирано така , че да се осигури бързо и лесно адаптиране на потребностите на практиката .

Начало /Български  Home /English