Карта на сайта
  Квалификационни курсове
  Бакалавърски програми
  Магистърски програми
Бакалаври или магистри в същото професионално направление
Бакалаври или магистри в друго професионално направление
Професионални бакалаври в същото професионално направление

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в друго професионално направление
 1. Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 858 лв.

 2. Компютърни науки. Приложни компютърни науки

  За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в други професионални направления. Срок на обучение 4 семестъра, семестриална такса - 858 лв.

 3. Финанси (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 4. Бизнес администрация (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 5. Маркетинг (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 6. Счетоводство и контрол (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 7. Публична администрация

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 8. Педагогика на обучението по техника и технологии

  За кандидати, които са бакалаври или магистри от други професионални направления (завършили специалности с базови знания и умения за преподаване на учебни предмети от културно-образователните области на СОУ и непритежаващи педагогическа правоспособност). Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 9. Социална педагогика

  За кандидати, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ друго професионално направление, които НЕ притежават учителска правоспособност. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 10. Социална педагогика

  За кандидати, които са бакалаври или магистри от други професионални направления, притежаващи педагогическа правоспособност. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 11. Управление на образованието в предучилищни и училищни институции преподаване на английски език

  За кандидати, които са завършили в друго професионално направление (3-годишна бакалавърска програма) с учителска правоспособност. Продължителност - 4 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 12. Управление на образованието в предучилищни и училищни институции - преподаване на английски език

  За кандидати, които са завършили в друго професионално направление (4-годишна бакалавърска програма) с учителска правоспособност. Продължителност - 2 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 13. Управление на образованието

  За кандидати, които са бакалаври или магистри, притежаващи педагогическа правоспособност, независимо от специалността. Срок на обучение - 3 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 14. Етнология

  За бакалаври и магистри в друго професионално направление. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 15. Културно-историческо наследство в България и Русия

  За бакалаври и магистри в друго професионално направление. Срок на обучение - 3 семестъра, семестриална такса - 605 лв.

 16. Културен туризъм

  За бакалаври или магистри по други професионални направления. Срок на обучение - 3 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

Подробности за кандидатстването

 
Начало /Български Home /English