Карта на сайта
  Квалификационни курсове
  Бакалавърски програми
  Магистърски програми
Бакалаври или магистри в същото професионално направление
Бакалаври или магистри в друго професионално направление
Професионални бакалаври в същото професионално направление

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в ДРУГО професионално направление

 

Срок на обучение - 3 семестъра

***

Срок на обучение - 4 семестъра

***

 • Етнология

  За бакалаври и магистри в друго професионално направление. Семестриална такса - 715 лв.

***

 • Социална педагогика

  За кандидати, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ друго професионално направление, които НЕ притежават учителска правоспособност. Семестриална такса - 605 лв.

 • Социална педагогика

  За кандидати, които са бакалаври или магистри от други професионални направления, притежаващи педагогическа правоспособност. Семестриална такса - 605 лв.

***

 • Публична администрация

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

 

 

Магистърски програми, съвместно с ИИИ на БАН*

/срок на обучение - 4 семестъра/

Семестриална такса - 715 лв.

 

 

Магистърски програми на английски език

Семестриална такса - 605 лв.

 

*ИИИ на БАН - Институт за икономически изследвания на БАН

 

Подробности за кандидатстването

 
Начало /Български Home /English