Карта на сайта
  Квалификационни курсове
  Бакалавърски програми
  Магистърски програми
Бакалаври или магистри в същото професионално направление
Бакалаври или магистри в друго професионално направление
Професионални бакалаври в същото професионално направление

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в друго професионално направление
 1. Финанси (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 2. Бизнес администрация (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 3. Маркетинг (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 4. Счетоводство и контрол (ИИ на БАН)

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 5. Публична администрация

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 6. Културен туризъм

  За бакалаври или магистри по други професионални направления. Срок на обучение - 3 семестъра, семестриална такса - 715 лв.

 7. Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Срок на обучение - 4 семестъра, семестриална такса - 858 лв.

   

Подробности за кандидатстването

 
Начало /Български Home /English